XX Encontro Brasileiro do Campo Freudiano

XX Encontro Brasileiro do Campo Freudiano